T.C.
KOYULHİSAR  KAYMAKAMLIĞI
Koyulhisar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
İlçemiz Köylerinde Çalışmakta olan İş Makinelerinde kullanılmak üzere Motorin (Eurodizel) alımı.
İHALE İLANI
 
1-İdarenin Adı                                                :Koyulhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
   a) Adresi                                                           :Koyulhisar Hükümet Konağı Koyulhisar  / SİVAS
   b)Telefon ve faks numarası                           :0 346 341 3033
        c)Elektronik posta adresi (varsa):
           d) İhale Usulü                                                        : Açık ihale
           e) İlan Tarihi ve Süresi                                ----- : 17/04/ 2018 – 23/04/2018 tarihleri arası, 7 (yedi) gündür.
2-   İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
        2.1. İhale konusu alınan
        a) Adı   : Akaryakıt  alımı
        b)Varsa kodu                       : -
      c)Miktarı ve türü        :  16.000(Onaltıbin) LTMotorin (Eurodizel)
      ç) Teslim edileceği yer          : İlçe Özel İdare Müdürlüğü Bakım evi  
3-İhaleye ilişkin diğer bilgiler ile ihaleye son teklif verme tarih ve saati
3.1   a) İhale kayıt numarası :
           b) İhale usulü                                    :   Açık İhale        
           c )Tekliflerin sunulacağı adres      : Koyulhisar Kaymakamlığı         
        ç) İhalenin yapılacağı adres             : Koyulhisar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
         d) İhale tarihi ve saati                        : 24/04/2018-14:30
        e)İhaleye son teklif verme saati     : 24/04/2018 -14:25
 
4-İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile e-posta adresi.
4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya             Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4 1.2.2.Tüzel kişi  olması halinde mevzuatı  gereği  tüzel  kişiliğin  siciline  kayıtlı   bulunduğu                              Ticaret ve/veya  Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel                kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile                       tüzel tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ) ve     12. maddesinin               (a,b,c,ç,d,e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılıtaahhütname.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.5. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat             olarak  nakit yada Geçici Teminat Mektubu verilecektir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale dokümanı Koyulhisar Kaymakamlığı K.H.G. Birliğinden  300 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
 7-Teklifler en son 24/04/2018 tarihinde saat 14:25'e kadar Koyulhisar Kaymakamlığına bizzat istekli,
kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir.
Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde verilen teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
8-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde ve İdari şartnamenin 18. madde belirtilen usullere göre
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9- Verilen tekliflerin geçerlik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
10-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.
11-Teklifler KDV hariç yapılacaktır.
12-İhale ile ilgili diğer bilgiler şartnamede mevcuttur.
 13- -Birliğimizin ihalesi 28. 04.2007 Tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan KÖYLERE HİZMET
         GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’ ne göre yapılacaktır.
 14- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.17/04/2018
                                                                                                                                           
                                  İhale Komisyonu Başkanlığı
 
                                Ender Faruk UZUNOĞLU
                                KoyulhisarKaymakamV.
                                                                                                                               Birlik Başkanı                                                                                            
 
 
Sitede içerik ekleme ve güncelleme çalışmaları devam etmektedir.